לשירות לקוחות חייגו

073-7839404

לשירות לקוחות חייגו 073-7839404

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. לא ניתן להירשם ו/או להשתמש באתר ללא הסכמה לתנאים אלה. כללי תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הנהלת אתר "סוגרים הכל לדירה" (להלן הנהלת האתר)  לבין המשתמש בשירותי אתר "סוגרים הכל לדירה" לדירה (להלן האתר ) ובמידע הקיים בו.

הנהלת האתר משתדלת כי כל המידע המופיע באתר הינו מדויק אמין ועדכני אולם אינה יכולה להתחייב כי כל המופיע באתר נקי מטעויות או שגיאות כל שהן. אנו ממליצים לפני כל קבלת החלטה או התחייבות כלשהיא לבצע בדיקה נוספת ולהתייעץ עם יועץ מוסמך בתחום המבוקש.

תוכן ומידע המתפרסם באתר מכיל בתוכו, בין היתר, מצביעים וקישורים אלקטרוניים (להלן "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות"). הנהלת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים ואינה מתחייבת שכל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים באינטרנט. הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר  וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

באתר מופיעות פרסומות מגוונות. חלק ניכר מהן הוא באחריות המפרסם והאתר משמש כפלטפורמה פרסומית בלבד. הקלקה על הפרסומות מובילות לאתר או לדף המפרסם והאתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מובילים הפרסומות או הקישורים. הנהלת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר  מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג ומופעל ע"י האתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. הנהלת האתר אינה מפקחת על המידע המועלה באתר על ידי המשתמשים בו.

הגבלת אחריות – הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים המוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך ""סוגרים הכל לדירה"

"סוגרים הכל לדירה" הינה גורם המקשר בין הצרכנים לבין בתי העסק השונים ומודגש בזאת כי  אין לה כל אחריות בכל הקשור להסכם, כספי או אחר, בין הצרכן לבין בעל העסק.

היה והחברה ו/או מי מטעמה יסייעו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין לעזור ולסייע לפתור בעיה או כל נושא אחר שנוצר בין הצרכן לבין בעל העסק, סיוע שכזה לא יתפרש בשום מקרה כמטיל אחריות כל שהיא על החברה.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר.

הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש כאמור.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. 

שימוש במידע לצורך שיפור השירות לצרכן – הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

שינוי תנאי השימוש – הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי . תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

זכויות יוצרים –  כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

שינויים באתר והפסקות שירות –  הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שימוש בעוגיות – (Cookies) האתר  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר . העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

ה- Cookies  מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לוותר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלקים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן. אם אינך רוצה לקבל Cookies,  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות חוסכות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

הינך מודע/ת ומסכים/מה שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או לפרסם כל פעילות מסחרית ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאתר וללא קביעת התמורה הכספית והמיקום לכך והיה ותפר הוראה זו אזי האתר  יהיה זכאי אוטומטית וללא צורך בהוכחת נזק לפיצוי מוסכם בסך 30.000 ש"ח וכן בנוסף לכל תביעה כספית ו/או נזיקית נגד המפרסם ו/או שולחו ו/או מי מטעמו.

אין להעלות במזיד או שלא במזיד וירוס או קובץ העלולים לגרום נזק למשתמשים אחרים. עבירה מסוג זה תגרום לסילוקו של המזיק מהאתר  ואף עלולה לגרום להגשת תלונה במשטרה. כמו כן אסור לשלוח דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין או ליצור מטרד למשתמשים אחרים.

התיישנות – המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

שמירת פרטיות – על מנת להירשם לאתר יש למסור מספר נתונים על מנת לשייך את הנרשם לאתר וכדי לשפר ולהעשיר בעתיד את שירותי האתר . הנתונים שימולאו בעת הרישום יישמרו במאגר הנתונים המאובטח של האתר . הנהלת האתר רשאית לשלוח לנרשמים בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ( SMS ) מידע מסוגים שונים בעיקר לצורך עדכונים וחידושים.

בשום מקרה לא ימסרו/ימכרו נתוני הנרשם לגורם שלישי אלא אם כן יוצג צו שיפוטי המורה להנהלת האתר לעשות זאת. על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981. הנך זכאי לעיין בעצמך במידע שהצטבר עליך במאגר הנתונים. כמו כן הנך רשאי לבקש לתקן ו/או למחוק את כל הנתונים מהמאגר. הנהלת האתר רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת האתר. כל שינוי או עדכון כאמור יפורסם באתר ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.

דוור אלקטרוני / מיילים ומסרונים (SMS) – עומדת לרשות החברה הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני/טלפון סלולרי עימה נרשמת מסרים כאלה ואחרים כולל מסרונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. חתימה על תקנון זה מהווה אישור רשמי מצידך לשליחת מסרים ו /או מסרונים לכתובת המייל והטלפון הסלולרי עימם נרשמת לאתר. בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל האתר בכתב באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה והנהלת האתר תקבל ממך הודעה כאמור היא תפעל לאלתר בהתאם לדרישה. אם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהנהלת האתר תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו אולם מידע המצוי בידי האתר והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו', ישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה. בכל מקרה, בכל הודעות במייל, הודעת מערכת או הודעה פרסומית, הנהלת האתר מתחייבת כי תציב קישור להורדה מיידית מרשימת התפוצה.

מסרונים (SMS )  ומיילים – האתר שולח מיילים ומסרונים (SMS) באמצעות חברה חיצונית (מייל ו/או מס נייד בלבד) האמונה על אבטחת מידע ול"סוגרים הכל לדירה" אין אחריות על הנעשה באותה החברה. במידה ורוצים הסרה מהנייד יש לשלוח את המילה הסרה למספר ממנו נשלחה ההודעה וההסרה תבוצע עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה. במידה ורוצים הסרה מהדוא"ל יש להקליק בסוף הדף על הסרה או לשלוח מייל חוזר ולבקש הסרה.

הגבלות – אין להפעיל, לפרסם או לספק שירותים במערכת או הפניה לשירותים במערכת הקשורים או מכילים בכל אופן שהוא אחד מהתכנים הבאים, או מוצגים ו/או מפורסמים בהקשר של אחד מהתכנים הבאים:

  • כל חומר הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן ו/או עלול להפר אותן – לרבות בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, ו/או בעוולות מסחריות ו/או בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים
  • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או עלול לפגוע ברגשות הציבור. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications )   ) וכיוצא באלו.

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. ו. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

הצהרה: אנו מצהירים בזאת כי קראנו את תנאי השימוש באתר ""סוגרים הכל לדירה" לדירה" ואת תנאי התקנון ומסכימים בזאת לתנאי שימוש אלו.

סוגרים הכל לדירה בע"מ, האיזמל 4 נס ציונה.

 
ספר לנו כיצד נוכל לעזור לך
דילוג לתוכן